Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Psary. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, które aktualnie korzysta z usług przedszkola lub oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie biorą udziału w rekrutacji.

Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego:

 • do rekrutacji w terminie od 12 do 30 marca 2018 roku przystępują tylko dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Psary,
 • do rekrutacji na wolne miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole prowadzonym przez gminę Psary przystępują dzieci 6-letnie (rocznik 2012), 5-letnie (rocznik 2013), 4-letnie (rocznik 2014) oraz 3-letnie (rocznik 2015),
 • kwalifikowanie odbywa się do wskazanego przedszkola, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych,
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

Zarządzenie Nr 0050. 12 .2018
Wójta Gminy Psary
z dnia 14 lutego 2018 roku

w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do prowadzonych przez gminę Psary przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zmianami), art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zmianami)

zarządzam:

§ 1

Ustalić dla roku szkolnego 2018/2019 terminy szczegółowych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do prowadzonych przez gminę Psary przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Lp.

Czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.03.2018 roku – 30.03.2018 roku

25.04.2018 roku – 09.05.2018 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

03.04.2018 roku – 13.04.2018 roku

10.05.2018 roku – 17.05.2018 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16.04.2018 roku

18.05.2018 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

17.04.2018 roku – 24.04.2018 roku

21.05.2018 roku – 24.05.2018 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.04.2018 roku

25.05.2018 roku

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Psary.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DO PRZEDSZKOLA

 1. Przyjmowane są dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2016 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku w postępowaniu uzupełniającym.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających już do przedszkola potwierdzają kontynuację edukacji przedszkolnej swojego dziecka wypełniając DEKLARACJĘ do dnia 28 lutego 2018r.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola winni złożyć WNIOSEK.
 5. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty, oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów:
 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata ,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
 • Dokument potwierdzający prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu lub wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Oświadczenie rodziców o nauce w systemie dziennym co najmniej jednego z rodziców.
 • Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór Kuratora lub zaświadczenie wydane przez OPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta.
 • Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do naszej placówki.
 • Oświadczenie rodziców , że dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola zamieszkuje w obwodzie szkoły tworzącej wraz z przedszkolem Zespół Szkolno-Przedszkolny.ryteria przyi

do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie
- Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka
oraz okrelenia wartości punktowej poszczególnych kryter
Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59