Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Psary. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr XXVII/296/2017 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez gminę Psary przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:
Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, które aktualnie korzysta z usług przedszkola lub oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie biorą udziału w rekrutacji.

Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego:

  • do rekrutacji w terminie od 13 do 31 marca 2017 roku przystępują tylko dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Psary,
  • do rekrutacji na wolne miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole prowadzonym przez gminę Psary przystępują dzieci 6-letnie (rocznik 2011), 5-letnie (rocznik 2012), 4-letnie (rocznik 2013) oraz 3-letnie (rocznik 2014),
  • kwalifikowanie odbywa się do wskazanego przedszkola, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych,
  • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.


Terminy szczegołowych czynności w postepowaniu rekrutacyjnym
i postepowaniu uzupełniającymdo prowadzonych przez Gminę Psary przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

L.p.

Czynność

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola , oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.03.2017r. – 31.03.2017r.

27.04.2017r. – 12.05.2017r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

03.04.2017r. – 14.04.2017r.

15.05.2017r. – 19.05.2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2017r.

22.05.2017r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19.04.2017r. – 26.04.2017r.

22.05.2017r. – 25.05.2017r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27.04.2017r.

26.05.2017r.


Kryteria przyjęcia dzieci
do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie
- Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka
oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.


Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

L.p.

Kryteria ustawowe

Wartość kryterium

w punktach

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

10 pkt.

2.

Niepełnosprawność kandydata

10 pkt.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

10 pkt.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

10 pkt.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

10 pkt.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

10 pkt.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

10 pkt.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017r. poz. 59) Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. Okreslić nastepujące kryteria drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Psary, przyznać każdemu kryterium określoną liczbę punktów oraz określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów:

L.p.

Kryteria dodatkowe

Wartość kryterium

w punktach

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

1

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie.

2 pkt.

Oświadczenie rodziców

2

Rodzice zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

2 pkt.

Zaświadczenie z zakładu pracy, wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej

3

Rodzice uczący się w trybie dziennym (co najmniej jeden z rodziców)

2 pkt.

Oświadczenie rodziców

4

Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta

2 pkt.

Orzeczenie sadu rodzinnego lub zaświadczenie wydane przez OPS

5

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły według miejsca zamieszkania tworzącej wraz z przedszkolem Zespół Szkolno-Przedszkolny

10 pkt.

Oświadczenie rodziców

DEKLARACJA, WNIOSEK, KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIA DO POBRANIA

W ZAKŁADCE DOKUMENTY