Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziaw przedszkolnych:

Do publicznego przedszkola i oddziau przedszkolnego przyjmuje si kandydatw zamieszkaych na terenie gminy Psary. W przypadku wikszej liczby kandydatw ni liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postpowania rekrutacyjnego uwzgldnia si kryteria okrelone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

W przypadku rwnorzdnych wynikw uzyskanych na pierwszym etapie postpowania rekrutacyjnego lub jeeli po zakoczeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzgldnia si kryteria okrelone przez organ prowadzcy. Kryteria te s zawarte w uchwale Nr XXVII/296/2017 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie okrelenia kryteriw drugiego etapu postpowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez gmin Psary przedszkoli i oddziaw przedszkolnych w szkoach podstawowych.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:
Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, ktre aktualnie korzysta z usug przedszkola lub oddziau przedszkolnego skadaj na kolejny rok szkolny Deklaracj o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Dzieci te maj ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie bior udziau w rekrutacji.

Wybr przedszkola lub oddziau przedszkolnego:

  • do rekrutacji w terminie od 13 do 31 marca 2017 roku przystpuj tylko dzieci majce miejsce zamieszkania na terenie gminy Psary,
  • do rekrutacji na wolne miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole prowadzonym przez gmin Psary przystpuj dzieci 6-letnie (rocznik 2011), 5-letnie (rocznik 2012), 4-letnie (rocznik 2013) oraz 3-letnie (rocznik 2014),
  • kwalifikowanie odbywa si do wskazanego przedszkola, na podstawie uzyskanej liczby punktw rekrutacyjnych,
  • liczba punktw rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sum wartoci punktowych kryteriw zaznaczonych we wniosku.


Terminy szczegoowych czynnoci w postepowaniu rekrutacyjnym
i postepowaniu uzupeniajcymdo prowadzonych przez Gmin Psary przedszkoli i oddziaw przedszkolnych:

L.p.

Czynno

Termin w postpowaniu rekrutacyjnym

Termin w postpowaniu
uzupeniajcym

1.

Zoenie wniosku o przyjcie do przedszkola , oddziau przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzajcymi spenianie przez kandydata warunkw lub kryteriw branych pod uwag w postpowaniu rekrutacyjnym

13.03.2017r. ? 31.03.2017r.

27.04.2017r. ? 12.05.2017r.

2.

Weryfikacja przez komisj rekrutacyjn wnioskw o przyjcie do przedszkola lub oddziau przedszkolnego

03.04.2017r. ? 14.04.2017r.

15.05.2017r. ? 19.05.2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw zakwalifikowanych i kandydatw niezakwalifikowanych

19.04.2017r.

22.05.2017r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjcia w postaci pisemnego owiadczenia

19.04.2017r. ? 26.04.2017r.

22.05.2017r. ? 25.05.2017r.

5.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw przyjtych i kandydatw nieprzyjtych

27.04.2017r.

26.05.2017r.


Kryteria przyjcia dzieci
do Zespou Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie
- Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka
oraz okrelenia wartoci punktowej poszczeglnych kryteriw.


Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

L.p.

Kryteria ustawowe

Warto kryterium

w punktach

1.

Wielodzietno rodziny kandydata

10 pkt.

2.

Niepenosprawno kandydata

10 pkt.

3.

Niepenosprawno jednego z rodzicw kandydata

10 pkt.

4.

Niepenosprawno obojga rodzicw kandydata

10 pkt.

5.

Niepenosprawno rodzestwa kandydata

10 pkt.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

10 pkt.

7.

Objcie kandydata piecz zastpcz

10 pkt.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) w zwizku z art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. - Prawo owiatowe (DZ. U. z 2017r. poz. 59) Rada Gminy Psary uchwala:

1. Okresli nastepujce kryteria drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddzialw przedszkolnych w szkoach podstawowych prowadzonych przez gmin Psary, przyzna kademu kryterium okrelon liczb punktw oraz okreli dokumenty niezbdne do potwierdzenia speniania tych kryteriw:

L.p.

Kryteria dodatkowe

Warto kryterium

w punktach

Dokumenty niezbdne do potwierdzenia

1

Rodzestwo kandydata uczszcza do Zespou Szkolno ? Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie.

2 pkt.

Owiadczenie rodzicw

2

Rodzice zatrudnieni w penym wymiarze czasu pracy.

2 pkt.

Zawiadczenie z zakadu pracy, wpis do ewidencji prowadzenia dziaalnoci gospodarczej

3

Rodzice uczcy si w trybie dziennym (co najmniej jeden z rodzicw)

2 pkt.

Owiadczenie rodzicw

4

Dziecko wychowuje si w rodzinie objtej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta

2 pkt.

Orzeczenie sadu rodzinnego lub zawiadczenie wydane przez OPS

5

Dzieci zamieszkae w obwodzie szkoy wedug miejsca zamieszkania tworzcej wraz z przedszkolem Zesp Szkolno-Przedszkolny

10 pkt.

Owiadczenie rodzicw

DEKLARACJA, WNIOSEK, KARTA ZGOSZENIA I OWIADCZENIA DO POBRANIA

W ZAKADCE DOKUMENTY