Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

PRAWA PRZEDSZKOLAKA

1.

Kade dziecko jest indywidualnoci wymagajc odmiennego podejcia.

2.

Dzieci w naszej placwce wychowuj si i ucz w atmosferze zrozumienia, tolerancji i rwnoci.

3.

Uznajemy tradycje i wartoci kulturowe dzieci rnych narodowoci i wyzna religijnych.

4.

Dzieci znaj panujcy w placwce system karania i nagradzania.

5.

Przedszkolaki z wszelkimi trudnociami maj zapewnione uczestnictwo w pracy wyrwnawczej oraz mog korzysta z pomocy logopedy, zaj korekcyjnych, pedagoga i psychologa.

6.

Dzieci uzdolnione mog uczestniczy w zespoach rozwijajcych ich zainteresowania.

7.

Kade dziecko ma prawo do spotka z obojgiem rodzicw, chyba e zostaa podjta w tej sprawie inna decyzja przez Sd Rodzinny.

8.

Dzieci s chronione przed wykonywaniem prac i czynnoci niebezpiecznych dla ich rozwoju fizycznego, umysowego, duchowego, moralnego i spoecznego.

9.

Przedszkolaki maj prawo do miaego wyraania wasnych pogldw.

10.

Milusiscy maj prawo do odmowy spoywania niektrych posikw, wychodzenia do toalety wedug potrzeb a nie na komend, to samo dotyczy kwestii spania.

11.

Kade dziecko moe liczy na pomoc w trakcie jedzenia, czynnoci wykonywanych w toalecie, ubierania si.

12.

Szanujemy nietykalno przedszkolaka, ktry nie yczy sobie, eby go dotyka, czy zdejmowa ubranie wierzchnie.

13.

W przypadku udowodnionej trudnej sytuacji materialnej rodziny, dziecko ma prawo do korzystania z obnionej stawki za wyywienie.

14.

W przypadku zauwaenia przez personel przedszkola zaniedba ze strony rodzicw (niedoywienie, nieutrzymywanie higieny osobistej, lady pobicia) bd podejmowane kroki majce na celu popraw sytuacji dziecka , wcznie ze zgoszeniem do organizacji zajmujcej si takimi problemami.

15.

Wobec dzieci w adnym wypadku nie mona stosowa kar cielesnych ani adnych metod uwaczajcych ich godnoci osobistej.

Niniejsze prawa zostay opracowane wg Konwencji o Prawach Dziecka przyjtej przez Zgromadzenie Oglne Narodw Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.