Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

MISJA

Zesp Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie jest placwk:


- bezpiecznego i radosnego rozwoju swoich wychowankw,


- sprzyjajc zachowaniu odrbnoci rozwojowej przedszkolaka, ucznia,

- realizujc ide podmiotowoci,


- promujc dziaania prozdrowotne, prorodzinne, zachowania przyjazne przyrodzie,


- budujc poczucie tosamoci regionalnej i narodowej,


- otwart na potrzeby uczniw, rodzicw i spoecznoci lokalnej,


- w swoich dziaaniach wychowawczych opierajc si na oglnoludzkim systemie wartoci,


- prowadzc dziaalno dydaktyczn w zakresie obowizujcych podstaw programowych, a take programw innowacyjnych,


- kreujc postawy aktywne, twrcze, wspierajc dziaania przedszkolakw i uczniw w rnych dziedzinach aktywnoci,


- dbajc o zdrowie i rozwj fizyczny wychowankw.

WIZJA

Zespou Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie


W naszym Zespole dymy do wychowania przedszkolaka, ucznia majcego wiadomo, e jest czonkiem spoecznoci ludzkiej. Uczymy kocha, szanowa, y kultur i tradycj narodu polskiego. Jednoczenie wychowujemy do szacunku, wsppracy i otwartoci na inne narody europejskie, uczc obok polskiego innych jzykw, kultury, geografii itd. Wychowujemy przedszkolaka, ucznia wiadomego i odpowiedzialnego, posiadajcego wiedz i umiejtnoci konieczne do przyszego funkcjonowania we wspczesnym wiecie, troszczcego si o rodowisko przyrodnicze, w ktrym yje. Absolwenci naszego Zespou to dzieci otwarte, kreatywne, komunikatywne, przygotowane do podjcia edukacji na kolejnym szczeblu edukacji. Znaj siebie i swoje moliwoci, akceptuj odrbno innych, potrafi odnale si w nowej sytuacji, rozwizuj problemy, d do osignicia sukcesu i radz sobie z porakami. Zajcia przedszkolne, szkolne dostosowane s do moliwoci rozwojowych przedszkolakw, uczniw, prowadzone s na wysokim poziomie. Stworzone warunki do zabawy i nauki sprzyjaj twrczemu dziaaniu, rozwoju postaw podanych dla ucznia jako obywatela Europy i przyswajaniu wanych umiejtnoci przydatnych w yciu dorosego czowieka. Dziki bogatej ofercie zaj dodatkowych uczniowie rozwijaj swoje zainteresowania, wzbogacaj wiedz o otaczajcym wiecie. Zesp Szkolno-Przedszkolny znany jest w rodowisku jako placwka oferujca usugi edukacyjne na wysokim poziomie jakoci. Kadr Zespou tworz nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych, nastawionych na dziaalno innowacyjn, ktrzy chtnie si doskonal i doksztacaj. Nauczyciele wsppracuj ze sob, wymieniaj si swoimi dowiadczeniami odnonie wychowania i nauczania, traktuj wychowankw podmiotowo i dbaj o ich wszechstronny rozwj. Dziki umiejtnemu i sprawnemu zarzdzaniu pracownicy s usatysfakcjonowani i zadowoleni z wykonywanej pracy.