Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

MISJA

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie jest placówką:

  • ezpiecznego i radosnego rozwoju swoich wychowanków,
  • sprzyjającą zachowaniu odrębności rozwojowej przedszkolaka, ucznia,
  • realizującą ideę podmiotowości,
  • promującą działania prozdrowotne, prorodzinne, zachowania przyjazne przyrodzie,
  • budującą poczucie tożsamości regionalnej i narodowej,
  • otwartą na potrzeby uczniów, rodziców i społeczności lokalnej,
  • w swoich działaniach wychowawczych opierającą się na ogólnoludzkim systemie wartości,
  • prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie obowiązujących podstaw programowych, a także programów innowacyjnych,
  • kreującą postawy aktywne, twórcze, wspierającą działania przedszkolaków i uczniów w różnych dziedzinach aktywności,
  • dbającą o zdrowie i rozwój fizyczny wychowanków.

WIZJA

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie

W naszym Zespole dążymy do wychowania przedszkolaka, ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować, żyć kulturą i tradycją narodu polskiego. Jednocześnie wychowujemy do szacunku, współpracy i otwartości na inne narody europejskie, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itd. Wychowujemy przedszkolaka, ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o środowisko przyrodnicze, w którym żyje. Absolwenci naszego Zespołu to dzieci otwarte, kreatywne, komunikatywne, przygotowane do podjęcia edukacji na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami. Zajęcia przedszkolne, szkolne dostosowane są do możliwości rozwojowych przedszkolaków, uczniów, prowadzone są na wysokim poziomie. Stworzone warunki do zabawy i nauki sprzyjają twórczemu działaniu, rozwoju postaw pożądanych dla ucznia jako obywatela Europy i przyswajaniu ważnych umiejętności przydatnych w życiu dorosłego człowieka. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie. Zespół Szkolno-Przedszkolny znany jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości. Kadrę Zespołu tworzą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych, nastawionych na działalność innowacyjną, którzy chętnie się doskonalą i dokształcają. Nauczyciele współpracują ze sobą, wymieniają się swoimi doświadczeniami odnośnie wychowania i nauczania, traktują wychowanków podmiotowo i dbają o ich wszechstronny rozwój. Dzięki umiejętnemu i sprawnemu zarządzaniu pracownicy są usatysfakcjonowani i zadowoleni z wykonywanej pracy.