Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Główne kierunki pracy dydaktyczno - wychowawczej:

 • Edukacja prozdrowotna
 • Edukacja ekologiczna
 • Edukacja regionalna
 • Optymalizacja procesu nauki czytania

Realizowane na podstawie programów

 • "Kocham przedszkole". Program wychowania przedszkolnego autorstwa M. A. Pleskot i A. Staszewskiej-Miszek,
 • Program "Kochamy dobrego Boga" autorstwa J. Snopek, K. Kurpiński,
 • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3, 4, 5 i 6-latków. Autorzy: Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska, Oxford Uniwersity Press 2017

Programy własne

 • Program własny zajęć logopedycznych w przedszkolu "Już mówię", opracowanie Elżbieta Kopka

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.
2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

3. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych.

4. Uzyskiwanie prawidłowej wymowy zaburzonych głosek i utrwalanie ich w mowie.

5. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:
- ćwiczenia ortofoniczne,

- ćwiczenia percepcji słuchowej,
- ćwiczenia rozwijające słownik czynny i bierny,
- ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej,
- ćwiczenia orientacji przestrzennej,
- kształtowanie twórczej aktywności słownej poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek,
- wyrabianie umiejętności posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym,
- usprawnianie słuchu fonematycznego,
- integrowanie z grupą rówieśniczą.
Podejmowane działania logopedyczne pomogą dzieciom w prawidłowym kształtowaniu się ich mowy. Przyczynią się jednocześnie do tego, iż kontakt słowny z otoczeniem będzie powodem do radości.

 • Program własny zajęć umuzykalniających w przedszkolu "Gram, śpiewam, pląsam, tańczę", opracowanie Wioletta Wróbel

Wiek przedszkolny to czas ostatecznego kształtowania się uzdolnień i wrażliwości muzycznej dlatego został napisany program zajęć rytmiczno - umuzykalniających „Pląsam, tańczę, śpiewam, gram”. Na tym etapie najprostszą formą kontaktu ze sztuką muzyczną jest śpiewanie piosenek, które – wzbogacone o ćwiczenia oddechowe, rytmiczne – ma duże znaczenie logopedyczne. Ponadto teksty piosenek wzbogacają zasób słownictwa. Obcując z muzyką, dzieci uczą się różnicować zjawiska oraz pojęcia, uświadamiają sobie między innymi trwanie w czasie, identyczność i różnorodność, dynamikę, tempo, skutek, przyczynę. Muzyka rozwija aktywną, twórczą wyobraźnię, służy także nauce analizy, syntezy i abstrahowania. Wiele muzycznych zadań daje małemu człowiekowi możliwość poszukiwania alternatywnych rozwiązań, zaprasza do eksperymentów, improwizacji, odkrywania. Kontakt z muzyką sprzyja także nauce jej wartościowania, formułowania sądów, wykształceniu wrażliwości i indywidualnego gustu. Ponadto sztuka muzyczna stanowi silny impuls do działania. Uczy aktywności opartej na regułach. Jej silne, bezpośrednie działanie odbywa się między innymi przez rytm, metrum, tempo, celowość i porządek ruchów, wywoływanie pożądanych stanów (pobudzenia, uspokojenia czy rozluźnienia). Śpiewając, poruszając się lub grając, dziecko musi podporządkować swoją potrzebę ekspresji zasadom rządzącym w muzyce, musi dostosować ją do rytmu i charakteru utworu muzycznego. Odnajduje się w jego harmonii.

Cele główne programu:

 • stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych do zdobywania wiedzy dotyczącej muzyki w szerokim tego słowa znaczeniu.

 • przygotowywanie dziecka do roli świadomego odbiorcy, wykonawcy i twórcy muzyki.

 • kształcenie właściwych postaw społecznych — nabywanie umiejętności przejawiania zachowań akceptowanych np. cierpliwości, panowania nad emocjami i temperamentem, zaangażowania, współpracy, empatii.

  Zajęcia będą prowadzone w godzinach poza postawą programową.

 • Program własny zajęć ruchowych "A, gimnastyka dobra sprawa", opracowanie Anna Łubowska
Na zajęciach ruchowych realizowane będą zestawy ćwiczeń gimnastycznych oraz zabawy i ćwiczenia muzyczno – ruchowe. Podczas zajęć dzieci będą wykonywały zestaw zabaw i zajęć ruchowych opartych na metodzie gimnastyki twórczej R. Labana, K. Orffa A. i M. Kniessów i W. Sherborne, które uwzględniają łączenie ruchu z muzyką i rytmem. W ciągu zajęć dzieci będą miały okazje oswoić się z przyborami gimnastycznymi (piłka, szarfa, woreczek, skakanka), poznają podstawowe zagadnienia z zakresu nazewnictwa części ciała i konkretnych ćwiczeń, będą miały okazję rozwijać swoją zwinność, gibkość i zręczność oraz nauczą się panowania nad swoimi emocjami w trakcie gier i zabaw z elementami współzawodnictwa. Zajęcia te w nie narzucający, delikatny sposób kształtują prawidłowy rozwój, współdziałają z rozwojem wrażeń i spostrzeżeń, uczą spostrzegać otaczające przedmioty i zjawiska we wzajemnych powiązaniach, kształtują logiczne myślenie, uczą określania ciężaru przedmiotów oraz określania ich położenia w przestrzeni. Zabawy ruchowe rozwijają pamięć i wyobraźnię twórczą, kształtują osobowość dziecka i takie cechy charakteru jak:samodzielność, zdyscyplinowanie, dokładność, uczą współpracy w zespole, rozwijają społecznie. Ćwiczenia ruchowe są jedną z ciekawszych form zabawy.
 • Program własny zajęć plastycznych "Mały plastyk", opracowanie Barbara Grabowska

Program zajęć plastycznych, pozwala rozwijać postawę twórczą, tak niezbędną we współczesnym świecie. Działalność plastyczna dziecka stanowi naturalny sposób odkrywania predyspozycji i uzdolnień. Ukazuje sposób postrzegania rzeczywistości a obcowanie ze sztuką dostarcza dziecku doświadczeń poznawczych i twórczych. Dziecko podczas aktu tworzenia uzewnętrznia myśli i uczucia, które trudne byłyby do wyrażenia słowami. Twórczość plastyczna stanowi formę projekcyjną istotną w terapii, gdzie poprzez zdefiniowanie problemu obrazem można skutecznie dziecku pomóc. Poprzez organizowanie różnorodnych form aktywności plastycznej oraz rozwijanie i kształtowanie jego różnych umiejętności działalność plastyczna– usuwa zahamowania i poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze. Program ma charakter otwarty, można go modyfikować i dostosować do potrzebÂiÂmożliwości dzieci. Dziecko może osiągnąć dobre rezultaty w twórczości plastycznej wtedy, gdy jego wysiłek wypływać będzie z wewnętrznej potrzeby wyrażania swoich przeżyć emocjonalnych, wyobrażeń, spostrzeżeń, których często nie byłoby w stanie wyrazić słowami. Przeżycia te dopingują dziecko w czasie tworzenia, a także wzbogacają jego doświadczenia plastyczne. W celu uzyskania jak najlepszych wyników w twórczej pracy dziecka, będziemy zwracać uwagę na to, aby zajęcia odbywały się w atmosferze zachęty, życzliwości, spokoju. Techniki plastyczne stosowane podczas zajęć będą różnorodne, a pomoce do zajęć atrakcyjne, estetyczne, zaś same zajęcia będą przypominać wspaniałą zabawę.

 • Program własny do nauczania języka angielskiego „English is fun!”, opracowanie Elżbieta Grochowina

„English is fun!” jest programem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z dziećmi najmłodszymi, dopiero rozpoczynającymi naukę.

Nauka języka obcego we wczesnym okresie dzieciństwa jest coraz powszechniejsza. Rodzice zdają sobie sprawę z zalet niosących za sobą wczesne jej rozpoczęcie, dlatego coraz częściej się na nią decydują. Dzieci w wieku przedszkolnym szybciej i łatwiej przyswajają sobie umiejętności językowe, co niesie korzyści w wieku szkolnym. Pozwala im na to ich naturalna ciekawość i chęć do naśladownictwa, a także plastyczność organów mowy i aktywność.

Nauka języka angielskiego może stanowić pasjonującą przygodę i dobrą zabawę. Dzieci najlepiej przyswajają umiejętności językowe w grupie rówieśniczej podczas zabawy
i wspólnego odkrywania nowego świata. Szczególnie ważne są zatem metody aktywizujące, wykorzystujące skłonność dziecka do naśladownictwa. Najmłodsze dzieci poznają słownictwo i struktury gramatyczne „przy okazji”, gdyż naukę języka postrzegają jako formę zabawy. Dzieci chętnie prezentują swoje umiejętności rodzicom i opiekunom, nie zdając sobie sprawy, że proces nauki języka obcego właśnie się rozpoczął.

Prezentowany program zakłada, że dziecko jest podmiotem- centralną postacią każdych zajęć. Nauczyciel powinien dostosować wprowadzane treści do możliwości swoich uczniów. Program zakłada, że dominującymi umiejętnościami, jakie dziecko zdobędzie podczas zajęć będzie rozumienie ze słuchu oraz opanowanie poprawnej wymowy zwrotów
z zakresu materiału przewidzianego do realizacji. Praca na zajęciach z języka angielskiego
ma na celu zapoznanie i osłuchanie się dzieci z brzmieniem języka obcego, zachęcenie ich do uczestnictwa w atrakcyjnych zajęciach oraz poznanie podstawowego słownictwa z zakresu najbliższego otoczenia. W każdej z grup przedszkolnych zajęcia z języka angielskiego będą odbywały się dwa razy w tygodniu po pół godziny.

„English is fun!” jest programem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z dziećmi najmłodszymi, dopiero rozpoczynającymi naukę.

Nauka języka obcego we wczesnym okresie dzieciństwa jest coraz powszechniejsza. Rodzice zdają sobie sprawę z zalet niosących za sobą wczesne jej rozpoczęcie, dlatego coraz częściej się na nią decydują. Dzieci w wieku przedszkolnym szybciej i łatwiej przyswajają sobie umiejętności językowe, co niesie korzyści w wieku szkolnym. Pozwala im na to ich naturalna ciekawość i chęć do naśladownictwa, a także plastyczność organów mowy i aktywność.

Nauka języka angielskiego może stanowić pasjonującą przygodę i dobrą zabawę. Dzieci najlepiej przyswajają umiejętności językowe w grupie rówieśniczej podczas zabawy
i wspólnego odkrywania nowego świata. Szczególnie ważne są zatem metody aktywizujące, wykorzystujące skłonność dziecka do naśladownictwa. Najmłodsze dzieci poznają słownictwo i struktury gramatyczne „przy okazji”, gdyż naukę języka postrzegają jako formę zabawy. Dzieci chętnie prezentują swoje umiejętności rodzicom i opiekunom, nie zdając sobie sprawy, że proces nauki języka obcego właśnie się rozpoczął.

Prezentowany program zakłada, że dziecko jest podmiotem- centralną postacią każdych zajęć. Nauczyciel powinien dostosować wprowadzane treści do możliwości swoich uczniów. Program zakłada, że dominującymi umiejętnościami, jakie dziecko zdobędzie podczas zajęć będzie rozumienie ze słuchu oraz opanowanie poprawnej wymowy zwrotów
z zakresu materiału przewidzianego do realizacji. Praca na zajęciach z języka angielskiego
ma na celu zapoznanie i osłuchanie się dzieci z brzmieniem języka obcego, zachęcenie ich do uczestnictwa w atrakcyjnych zajęciach oraz poznanie podstawowego słownictwa z zakresu najbliższego otoczenia. W każdej z grup przedszkolnych zajęcia z języka angielskiego będą odbywały się dwa razy w tygodniu po pół godziny.