Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

G��wne kierunki pracy dydaktyczno - wychowawczej:

 • Edukacja prozdrowotna
 • Edukacja ekologiczna
 • Edukacja regionalna
 • Optymalizacja procesu nauki czytania

Realizowane na podstawie program�w

 • "Kocham przedszkole". Program wychowania przedszkolnego autorstwa M. A. Pleskot i A. Staszewskiej-Miszek,
 • Program "Kochamy dobrego Boga" autorstwa J. Snopek, K. Kurpi�ski,
 • J�zyk angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3, 4, 5 i 6-latk�w. Autorzy: Magdalena Szpotowicz, Ma�gorzata Szulc-Kurpaska, Oxford Uniwersity Press 2017

Programy w�asne

 • Program w�asny zaj�� logopedycznych w przedszkolu "Ju� m�wi�", opracowanie El�bieta Kopka

Podczas zaj�� logopedycznych w przedszkolu prowadzone s� �wiczenia, kt�re maj� na celu:

1. Kszta�towanie prawid�owej mowy poprzez korygowanie zaburze� w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.
2. Stymulowanie op�nionego rozwoju mowy.

3. �wiczenia usprawniaj�ce motoryk� narz�d�w artykulacyjnych.

4. Uzyskiwanie prawid�owej wymowy zaburzonych g�osek i utrwalanie ich w mowie.

5. �wiczenia wspomagaj�ce terapi� logopedyczn�:
- �wiczenia ortofoniczne,

- �wiczenia percepcji s�uchowej,
- �wiczenia rozwijaj�ce s�ownik czynny i bierny,
- �wiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo ? s�uchowo ? ruchowej,
- �wiczenia orientacji przestrzennej,
- kszta�towanie tw�rczej aktywno�ci s�ownej poprzez tworzenie swobodnych tekst�w, rymowanek,
- wyrabianie umiej�tno�ci pos�ugiwania si� mow� poprawn� pod wzgl�dem gramatycznym,
- usprawnianie s�uchu fonematycznego,
- integrowanie z grup� r�wie�nicz�.
Podejmowane dzia�ania logopedyczne pomog� dzieciom w prawid�owym kszta�towaniu si� ich mowy. Przyczyni� si� jednocze�nie do tego, i� kontakt s�owny z otoczeniem b�dzie powodem do rado�ci.

 • Program w�asny zaj�� umuzykalniaj�cych w przedszkolu "Gram, �piewam, pl�sam, ta�cz�", opracowanie Wioletta Wr�bel

Wiek przedszkolny to czas ostatecznego kszta�towania si� uzdolnie� i wra�liwo�ci muzycznej dlatego zosta� napisany program zaj�� rytmiczno - umuzykalniaj�cych ?Pl�sam, ta�cz�, �piewam, gram?. Na tym etapie najprostsz� form� kontaktu ze sztuk� muzyczn� jest �piewanie piosenek, kt�re ? wzbogacone o �wiczenia oddechowe, rytmiczne ? ma du�e znaczenie logopedyczne. Ponadto teksty piosenek wzbogacaj� zas�b s�ownictwa. Obcuj�c z muzyk�, dzieci ucz� si� r�nicowa� zjawiska oraz poj�cia, u�wiadamiaj� sobie mi�dzy innymi trwanie w czasie, identyczno�� i r�norodno��, dynamik�, tempo, skutek, przyczyn�. Muzyka rozwija aktywn�, tw�rcz� wyobra�ni�, s�u�y tak�e nauce analizy, syntezy i abstrahowania. Wiele muzycznych zada� daje ma�emu cz�owiekowi mo�liwo�� poszukiwania alternatywnych rozwi�za�, zaprasza do eksperyment�w, improwizacji, odkrywania. Kontakt z muzyk� sprzyja tak�e nauce jej warto�ciowania, formu�owania s�d�w, wykszta�ceniu wra�liwo�ci i indywidualnego gustu. Ponadto sztuka muzyczna stanowi silny impuls do dzia�ania. Uczy aktywno�ci opartej na regu�ach. Jej silne, bezpo�rednie dzia�anie odbywa si� mi�dzy innymi przez rytm, metrum, tempo, celowo�� i porz�dek ruch�w, wywo�ywanie po��danych stan�w (pobudzenia, uspokojenia czy rozlu�nienia). �piewaj�c, poruszaj�c si� lub graj�c, dziecko musi podporz�dkowa� swoj� potrzeb� ekspresji zasadom rz�dz�cym w muzyce, musi dostosowa� j� do rytmu i charakteru utworu muzycznego. Odnajduje si� w jego harmonii.

Cele g��wne programu:

 • stwarzanie warunk�w wychowawczych i edukacyjnych do zdobywania wiedzy dotycz�cej muzyki w szerokim tego s�owa znaczeniu.

 • przygotowywanie dziecka do roli �wiadomego odbiorcy, wykonawcy i tw�rcy muzyki.

 • kszta�cenie w�a�ciwych postaw spo�ecznych ? nabywanie umiej�tno�ci przejawiania zachowa� akceptowanych np. cierpliwo�ci, panowania nad emocjami i temperamentem, zaanga�owania, wsp�pracy, empatii.

  Zaj�cia b�d� prowadzone w godzinach poza postaw� programow�.

 • Program w�asny zaj�� ruchowych "A, gimnastyka dobra sprawa", opracowanie Anna �ubowska
Na zaj�ciach ruchowych realizowane b�d� zestawy �wicze� gimnastycznych oraz zabawy i �wiczenia muzyczno ? ruchowe. Podczas zaj�� dzieci b�d� wykonywa�y zestaw zabaw i zaj�� ruchowych opartych na metodzie gimnastyki tw�rczej R. Labana, K. Orffa A. i M. Kniess�w i W. Sherborne, kt�re uwzgl�dniaj� ��czenie ruchu z muzyk� i rytmem. W ci�gu zaj�� dzieci b�d� mia�y okazje oswoi� si� z przyborami gimnastycznymi (pi�ka, szarfa, woreczek, skakanka), poznaj� podstawowe zagadnienia z zakresu nazewnictwa cz�ci cia�a i konkretnych �wicze�, b�d� mia�y okazj� rozwija� swoj� zwinno��, gibko�� i zr�czno�� oraz naucz� si� panowania nad swoimi emocjami w trakcie gier i zabaw z elementami wsp�zawodnictwa. Zaj�cia te w nie narzucaj�cy, delikatny spos�b kszta�tuj� prawid�owy rozw�j, wsp�dzia�aj� z rozwojem wra�e� i spostrze�e�, ucz� spostrzega� otaczaj�ce przedmioty i zjawiska we wzajemnych powi�zaniach, kszta�tuj� logiczne my�lenie, ucz� okre�lania ci�aru przedmiot�w oraz okre�lania ich po�o�enia w przestrzeni. Zabawy ruchowe rozwijaj� pami�� i wyobra�ni� tw�rcz�, kszta�tuj� osobowo�� dziecka i takie cechy charakteru jak:samodzielno��, zdyscyplinowanie, dok�adno��, ucz� wsp�pracy w zespole, rozwijaj� spo�ecznie. �wiczenia ruchowe s� jedn� z ciekawszych form zabawy.
 • Program w�asny zaj�� plastycznych "Ma�y plastyk", opracowanie Barbara Grabowska

Program zaj�� plastycznych, pozwala rozwija� postaw� tw�rcz�, tak niezb�dn� we wsp�czesnym �wiecie. Dzia�alno�� plastyczna dziecka stanowi naturalny spos�b odkrywania predyspozycji i uzdolnie�. Ukazuje spos�b postrzegania rzeczywisto�ci a obcowanie ze sztuk� dostarcza dziecku do�wiadcze� poznawczych i tw�rczych. Dziecko podczas aktu tworzenia uzewn�trznia my�li i uczucia, kt�re trudne by�yby do wyra�enia s�owami. Tw�rczo�� plastyczna stanowi form� projekcyjn� istotn� w terapii, gdzie poprzez zdefiniowanie problemu obrazem mo�na skutecznie dziecku pom�c. Poprzez organizowanie r�norodnych form aktywno�ci plastycznej oraz rozwijanie i kszta�towanie jego r�nych umiej�tno�ci dzia�alno�� plastyczna? usuwa zahamowania i poczucie niepewno�ci, uczy wiary we w�asne si�y, we w�asne mo�liwo�ci tw�rcze. Program ma charakter otwarty, mo�na go modyfikowa� i dostosowa� do potrzeb�i�mo�liwo�ci dzieci. Dziecko mo�e osi�gn�� dobre rezultaty w tw�rczo�ci plastycznej wtedy, gdy jego wysi�ek wyp�ywa� b�dzie z wewn�trznej potrzeby wyra�ania swoich prze�y� emocjonalnych, wyobra�e�, spostrze�e�, kt�rych cz�sto nie by�oby w stanie wyrazi� s�owami. Prze�ycia te dopinguj� dziecko w czasie tworzenia, a tak�e wzbogacaj� jego do�wiadczenia plastyczne. W celu uzyskania jak najlepszych wynik�w w tw�rczej pracy dziecka, b�dziemy zwraca� uwag� na to, aby zaj�cia odbywa�y si� w atmosferze zach�ty, �yczliwo�ci, spokoju. Techniki plastyczne stosowane podczas zaj�� b�d� r�norodne, a pomoce do zaj�� atrakcyjne, estetyczne, za� same zaj�cia b�d� przypomina� wspania�� zabaw�.