Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

G丑wne kierunki pracy dydaktyczno - wychowawczej:

 • Edukacja prozdrowotna
 • Edukacja ekologiczna
 • Edukacja regionalna
 • Optymalizacja procesu nauki czytania

Realizowane na podstawie program體

 • "Kocham przedszkole". Program wychowania przedszkolnego autorstwa M. A. Pleskot i A. Staszewskiej-Miszek,
 • Program "Kochamy dobrego Boga" autorstwa J. Snopek, K. Kurpi駍ki,
 • J陑yk angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3, 4, 5 i 6-latk體. Autorzy: Magdalena Szpotowicz, Ma砱orzata Szulc-Kurpaska, Oxford Uniwersity Press 2017

Programy w砤sne

 • Program w砤sny zaj赕 logopedycznych w przedszkolu "Ju m體i", opracowanie El縝ieta Kopka

Podczas zaj赕 logopedycznych w przedszkolu prowadzone s 鎤iczenia, kt髍e maj na celu:

1. Kszta硉owanie prawid硂wej mowy poprzez korygowanie zaburze w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.
2. Stymulowanie op蠹nionego rozwoju mowy.

3. 苭iczenia usprawniaj眂e motoryk narz眃體 artykulacyjnych.

4. Uzyskiwanie prawid硂wej wymowy zaburzonych g硂sek i utrwalanie ich w mowie.

5. 苭iczenia wspomagaj眂e terapi logopedyczn:
- 鎤iczenia ortofoniczne,

- 鎤iczenia percepcji s硊chowej,
- 鎤iczenia rozwijaj眂e s硂wnik czynny i bierny,
- 鎤iczenia w zakresie koordynacji wzrokowo ? s硊chowo ? ruchowej,
- 鎤iczenia orientacji przestrzennej,
- kszta硉owanie tw髍czej aktywno禼i s硂wnej poprzez tworzenie swobodnych tekst體, rymowanek,
- wyrabianie umiej阾no禼i pos硊giwania si mow poprawn pod wzgl阣em gramatycznym,
- usprawnianie s硊chu fonematycznego,
- integrowanie z grup r體ie秐icz.
Podejmowane dzia砤nia logopedyczne pomog dzieciom w prawid硂wym kszta硉owaniu si ich mowy. Przyczyni si jednocze秐ie do tego, i kontakt s硂wny z otoczeniem b阣zie powodem do rado禼i.

 • Program w砤sny zaj赕 umuzykalniaj眂ych w przedszkolu "Gram, 秔iewam, pl眘am, ta馽z", opracowanie Wioletta Wr骲el

Wiek przedszkolny to czas ostatecznego kszta硉owania si uzdolnie i wra縧iwo禼i muzycznej dlatego zosta napisany program zaj赕 rytmiczno - umuzykalniaj眂ych ?Pl眘am, ta馽z, 秔iewam, gram?. Na tym etapie najprostsz form kontaktu ze sztuk muzyczn jest 秔iewanie piosenek, kt髍e ? wzbogacone o 鎤iczenia oddechowe, rytmiczne ? ma du縠 znaczenie logopedyczne. Ponadto teksty piosenek wzbogacaj zas骲 s硂wnictwa. Obcuj眂 z muzyk, dzieci ucz si r罂nicowa zjawiska oraz poj阠ia, u秝iadamiaj sobie mi阣zy innymi trwanie w czasie, identyczno舵 i r罂norodno舵, dynamik, tempo, skutek, przyczyn. Muzyka rozwija aktywn, tw髍cz wyobra糿i, s硊縴 tak縠 nauce analizy, syntezy i abstrahowania. Wiele muzycznych zada daje ma砮mu cz硂wiekowi mo縧iwo舵 poszukiwania alternatywnych rozwi眤a, zaprasza do eksperyment體, improwizacji, odkrywania. Kontakt z muzyk sprzyja tak縠 nauce jej warto禼iowania, formu硂wania s眃體, wykszta砪eniu wra縧iwo禼i i indywidualnego gustu. Ponadto sztuka muzyczna stanowi silny impuls do dzia砤nia. Uczy aktywno禼i opartej na regu砤ch. Jej silne, bezpo秗ednie dzia砤nie odbywa si mi阣zy innymi przez rytm, metrum, tempo, celowo舵 i porz眃ek ruch體, wywo硑wanie po勘danych stan體 (pobudzenia, uspokojenia czy rozlu糿ienia). iewaj眂, poruszaj眂 si lub graj眂, dziecko musi podporz眃kowa swoj potrzeb ekspresji zasadom rz眃z眂ym w muzyce, musi dostosowa j do rytmu i charakteru utworu muzycznego. Odnajduje si w jego harmonii.

Cele g丑wne programu:

 • stwarzanie warunk體 wychowawczych i edukacyjnych do zdobywania wiedzy dotycz眂ej muzyki w szerokim tego s硂wa znaczeniu.

 • przygotowywanie dziecka do roli 秝iadomego odbiorcy, wykonawcy i tw髍cy muzyki.

 • kszta砪enie w砤禼iwych postaw spo砮cznych ? nabywanie umiej阾no禼i przejawiania zachowa akceptowanych np. cierpliwo禼i, panowania nad emocjami i temperamentem, zaanga縪wania, wsp蟪pracy, empatii.

  Zaj阠ia b阣 prowadzone w godzinach poza postaw programow.

 • Program w砤sny zaj赕 ruchowych "A, gimnastyka dobra sprawa", opracowanie Anna bowska
Na zaj阠iach ruchowych realizowane b阣 zestawy 鎤icze gimnastycznych oraz zabawy i 鎤iczenia muzyczno ? ruchowe. Podczas zaj赕 dzieci b阣 wykonywa硑 zestaw zabaw i zaj赕 ruchowych opartych na metodzie gimnastyki tw髍czej R. Labana, K. Orffa A. i M. Kniess體 i W. Sherborne, kt髍e uwzgl阣niaj 潮czenie ruchu z muzyk i rytmem. W ci眊u zaj赕 dzieci b阣 mia硑 okazje oswoi si z przyborami gimnastycznymi (pi砶a, szarfa, woreczek, skakanka), poznaj podstawowe zagadnienia z zakresu nazewnictwa cz甓ci cia砤 i konkretnych 鎤icze, b阣 mia硑 okazj rozwija swoj zwinno舵, gibko舵 i zr阠zno舵 oraz naucz si panowania nad swoimi emocjami w trakcie gier i zabaw z elementami wsp蟪zawodnictwa. Zaj阠ia te w nie narzucaj眂y, delikatny spos骲 kszta硉uj prawid硂wy rozw骿, wsp蟪dzia砤j z rozwojem wra縠 i spostrze縠, ucz spostrzega otaczaj眂e przedmioty i zjawiska we wzajemnych powi眤aniach, kszta硉uj logiczne my秎enie, ucz okre秎ania ci昕aru przedmiot體 oraz okre秎ania ich po硂縠nia w przestrzeni. Zabawy ruchowe rozwijaj pami赕 i wyobra糿i tw髍cz, kszta硉uj osobowo舵 dziecka i takie cechy charakteru jak:samodzielno舵, zdyscyplinowanie, dok砤dno舵, ucz wsp蟪pracy w zespole, rozwijaj spo砮cznie. 苭iczenia ruchowe s jedn z ciekawszych form zabawy.
 • Program w砤sny zaj赕 plastycznych "Ma硑 plastyk", opracowanie Barbara Grabowska

Program zaj赕 plastycznych, pozwala rozwija postaw tw髍cz, tak niezb阣n we wsp蟪czesnym 秝iecie. Dzia砤lno舵 plastyczna dziecka stanowi naturalny spos骲 odkrywania predyspozycji i uzdolnie. Ukazuje spos骲 postrzegania rzeczywisto禼i a obcowanie ze sztuk dostarcza dziecku do秝iadcze poznawczych i tw髍czych. Dziecko podczas aktu tworzenia uzewn阾rznia my秎i i uczucia, kt髍e trudne by硑by do wyra縠nia s硂wami. Tw髍czo舵 plastyczna stanowi form projekcyjn istotn w terapii, gdzie poprzez zdefiniowanie problemu obrazem mo縩a skutecznie dziecku pom骳. Poprzez organizowanie r罂norodnych form aktywno禼i plastycznej oraz rozwijanie i kszta硉owanie jego r罂nych umiej阾no禼i dzia砤lno舵 plastyczna? usuwa zahamowania i poczucie niepewno禼i, uczy wiary we w砤sne si硑, we w砤sne mo縧iwo禼i tw髍cze. Program ma charakter otwarty, mo縩a go modyfikowa i dostosowa do potrzeb耰耺o縧iwo禼i dzieci. Dziecko mo縠 osi眊n辨 dobre rezultaty w tw髍czo禼i plastycznej wtedy, gdy jego wysi砮k wyp硑wa b阣zie z wewn阾rznej potrzeby wyra縜nia swoich prze縴 emocjonalnych, wyobra縠, spostrze縠, kt髍ych cz阺to nie by硂by w stanie wyrazi s硂wami. Prze縴cia te dopinguj dziecko w czasie tworzenia, a tak縠 wzbogacaj jego do秝iadczenia plastyczne. W celu uzyskania jak najlepszych wynik體 w tw髍czej pracy dziecka, b阣ziemy zwraca uwag na to, aby zaj阠ia odbywa硑 si w atmosferze zach阾y, 縴czliwo禼i, spokoju. Techniki plastyczne stosowane podczas zaj赕 b阣 r罂norodne, a pomoce do zaj赕 atrakcyjne, estetyczne, za same zaj阠ia b阣 przypomina wspania潮 zabaw.

 • Program w砤sny do nauczania j陑yka angielskiego ?English is fun!?, opracowanie El縝ieta Grochowina

?English is fun!? jest programem przeznaczonym do prowadzenia zaj赕 z dzie鎚i najm硂dszymi, dopiero rozpoczynaj眂ymi nauk.

Nauka j陑yka obcego we wczesnym okresie dzieci駍twa jest coraz powszechniejsza. Rodzice zdaj sobie spraw z zalet nios眂ych za sob wczesne jej rozpocz阠ie, dlatego coraz cz甓ciej si na ni decyduj. Dzieci w wieku przedszkolnym szybciej i 砤twiej przyswajaj sobie umiej阾no禼i j陑ykowe, co niesie korzy禼i w wieku szkolnym. Pozwala im na to ich naturalna ciekawo舵 i ch赕 do na秎adownictwa, a tak縠 plastyczno舵 organ體 mowy i aktywno舵.

Nauka j陑yka angielskiego mo縠 stanowi pasjonuj眂 przygod i dobr zabaw. Dzieci najlepiej przyswajaj umiej阾no禼i j陑ykowe w grupie r體ie秐iczej podczas zabawy
i wsp髄nego odkrywania nowego 秝iata. Szczeg髄nie wa縩e s zatem metody aktywizuj眂e, wykorzystuj眂e sk硂nno舵 dziecka do na秎adownictwa. Najm硂dsze dzieci poznaj s硂wnictwo i struktury gramatyczne ?przy okazji?, gdy nauk j陑yka postrzegaj jako form zabawy. Dzieci ch阾nie prezentuj swoje umiej阾no禼i rodzicom i opiekunom, nie zdaj眂 sobie sprawy, 縠 proces nauki j陑yka obcego w砤秐ie si rozpocz背.

Prezentowany program zak砤da, 縠 dziecko jest podmiotem- centraln postaci ka縟ych zaj赕. Nauczyciel powinien dostosowa wprowadzane tre禼i do mo縧iwo禼i swoich uczni體. Program zak砤da, 縠 dominuj眂ymi umiej阾no禼iami, jakie dziecko zdob阣zie podczas zaj赕 b阣zie rozumienie ze s硊chu oraz opanowanie poprawnej wymowy zwrot體
z zakresu materia硊 przewidzianego do realizacji. Praca na zaj阠iach z j陑yka angielskiego
ma na celu zapoznanie i os硊chanie si dzieci z brzmieniem j陑yka obcego, zach阠enie ich do uczestnictwa w atrakcyjnych zaj阠iach oraz poznanie podstawowego s硂wnictwa z zakresu najbli縮zego otoczenia. W ka縟ej z grup przedszkolnych zaj阠ia z j陑yka angielskiego b阣 odbywa硑 si dwa razy w tygodniu po p蟪 godziny.

?English is fun!? jest programem przeznaczonym do prowadzenia zaj赕 z dzie鎚i najm硂dszymi, dopiero rozpoczynaj眂ymi nauk.

Nauka j陑yka obcego we wczesnym okresie dzieci駍twa jest coraz powszechniejsza. Rodzice zdaj sobie spraw z zalet nios眂ych za sob wczesne jej rozpocz阠ie, dlatego coraz cz甓ciej si na ni decyduj. Dzieci w wieku przedszkolnym szybciej i 砤twiej przyswajaj sobie umiej阾no禼i j陑ykowe, co niesie korzy禼i w wieku szkolnym. Pozwala im na to ich naturalna ciekawo舵 i ch赕 do na秎adownictwa, a tak縠 plastyczno舵 organ體 mowy i aktywno舵.

Nauka j陑yka angielskiego mo縠 stanowi pasjonuj眂 przygod i dobr zabaw. Dzieci najlepiej przyswajaj umiej阾no禼i j陑ykowe w grupie r體ie秐iczej podczas zabawy
i wsp髄nego odkrywania nowego 秝iata. Szczeg髄nie wa縩e s zatem metody aktywizuj眂e, wykorzystuj眂e sk硂nno舵 dziecka do na秎adownictwa. Najm硂dsze dzieci poznaj s硂wnictwo i struktury gramatyczne ?przy okazji?, gdy nauk j陑yka postrzegaj jako form zabawy. Dzieci ch阾nie prezentuj swoje umiej阾no禼i rodzicom i opiekunom, nie zdaj眂 sobie sprawy, 縠 proces nauki j陑yka obcego w砤秐ie si rozpocz背.

Prezentowany program zak砤da, 縠 dziecko jest podmiotem- centraln postaci ka縟ych zaj赕. Nauczyciel powinien dostosowa wprowadzane tre禼i do mo縧iwo禼i swoich uczni體. Program zak砤da, 縠 dominuj眂ymi umiej阾no禼iami, jakie dziecko zdob阣zie podczas zaj赕 b阣zie rozumienie ze s硊chu oraz opanowanie poprawnej wymowy zwrot體
z zakresu materia硊 przewidzianego do realizacji. Praca na zaj阠iach z j陑yka angielskiego
ma na celu zapoznanie i os硊chanie si dzieci z brzmieniem j陑yka obcego, zach阠enie ich do uczestnictwa w atrakcyjnych zaj阠iach oraz poznanie podstawowego s硂wnictwa z zakresu najbli縮zego otoczenia. W ka縟ej z grup przedszkolnych zaj阠ia z j陑yka angielskiego b阣 odbywa硑 si dwa razy w tygodniu po p蟪 godziny.