Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

SNUJ SI, SNUJ BAJECZKO...

10 maja 2017 r. w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie odby砤 si kolejna ju edycja GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO ?SNUJ SI, SNUJ BAJECZKO...? zorganizowana we wsp蟪pracy z Gminn Bibliotek Publiczn w Sarnowie. W zmaganiach konkursowych wzi阬i udzia reprezentanci najstarszych grup z przedszkoli i oddzia丑w przedszkolnych przy szko砤ch podstawowych:
- ?Brygada RR? z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzy縪wicach,

- "Gromadka Puchatka" z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzy縪wicach,

- ?Tropiciele? z oddzia硊 przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Ko禼iuszki w D眀iu

- ?M眃re Sowy? z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie.

Przedszkolaki podczas zabawy rywalizowa硑 ze sob o zdobycie jak najwi阫szej ilo禼i punkt體. Organizatorzy dali mo縧iwo舵 wykazania si dru縴nom znajomo禼i bajek poprzez:

? rozwi眤ywanie zagadek s硂wno - obrazkowych
? uk砤danie bajkowych puzzli,
? opowiedzenie kr髏ko wylosowanej bajki,
? podanie tytu硊 bajki po wys硊chaniu kr髏kiego fragmentu utworu muzycznego,
? popisy recytatorskie.
W zwi眤ku z bardzo wysokim poziomem przygotowania dzieci do konkursu i ich prezentacjami, komisja konkursowa w sk砤dzie: Mirella Bara駍ka ? Sorn ? sekretarz Gminy Psary, Helena Warczok ? dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach, mgr Ma砱orzata Bara駍ka - dyrektor Zespo硊 Szkolno ? Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie, mgr Agnieszka Regulska - wicedyrektor Zespo硊 Szkolno ? Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie przyzna砤 wszystkim zespo硂m I miejsca. Na zako馽zenie na uczestnik體 konkursu czeka s硂dki pocz阺tunek a jury po burzliwych obradach wr阠zy硂 nagrody ksi笨kowe i dyplomy dla ka縟ej grupy, a tak縠 drobne upominki ka縟emu uczestnikowi ufundowane przez W骿ta Gminy Psary oraz Gminn Bibliotek Publiczn w Psarach.

Mamy g酬bok nadziej, 縠 tego rodzaju dzia砤nia przedszkola i biblioteki zwi阫sz zainteresowanie s硂wem pisanym w秗骴 najm硂dszego.
WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO

15 maja grupa "Male駍twa" wyjecha砤 na zaj阠ia przyrodnicze do askiego Ogrodu Botanicznego w Miko硂wie. Zaj阠ia o nazwie "K眂ik ogrodnika" przybli縴硑 dzieciom zagadnienia z dzia硊 ogrodnictwa. Na zaj阠iach przedszkolaki odwiedzi硑

alt

ogr骴ek warzywny, kt髍y uprawiany jest zgodnie z zasadami permakultury czyli spos骲u, w jaki nale縴 traktowa natur, aby optymalnie z niej korzysta ? jednocze秐ie nie przyczyniaj眂 si do jej dewastacji (r體nie w zakresie projektowania domu, ogrodu, wykorzystywania odnawialnych 紃骴e energii itp.) W trakcie zaj赕 dowiedzieli秏y si jak zaprosi po縴tecznych go禼i do ogrodu, mieli秏y okazj zobaczy k眂ik zielarski, gdzie dzieci dowiedzia硑 si o w砤禼iwo禼iach leczniczych r罂nych zi蟪. W drugiej cz甓ci zaj赕 dzieci pozna硑 uroczego sia ogrodnika, kt髍emu pomog硑 skompletowa odpowiedni str骿 i narz阣zia niezb阣ne do sadzenia. Przedszkolaki musia硑 rozwi眤a zagadki, aby dowiedzie si co jest potrzebne ogrodnikowi. Uczestnictwo w scence dramowej przybli縴硂 dzieciom kolejne etapy 縴cia ro秎iny, a maluchy mia硑 mo縧iwo舵 nauczenia si piosenki, kt髍a uczy z czego sk砤da si kwiat. Ka縟y przedszkolak posia do swojej doniczki nasionko Aksamitki, a ro秎in m骻 zabra do domu. Przedszkolaki z zaj赕 wr骳iy pe硁e wra縠 i emocji. Z niecierpliwo禼i czekamy na pierwsze wykie砶owane ro秎inki naszych przedszkolak體.ZAJ蔆IA OTWARTE W GRUPIE ?MALE裇TWA?

16 maja odby硑 si zaj阠ia otwarte w grupie ?Male駍twa?. Dzieci wraz z wychowawc na te szczeg髄ne zaj阠ia zaprosi硑 Pani Dyrektor mgr Ma砱orzat Bara駍k, Pani Wicedyrektor mgr Agnieszk Regulsk oraz Rodzic體. Podczas zaj赕 dzieci mog硑 wykaza si znajomo禼i i wiedz na temat zjawiska jakim jest t阠za oraz pokaza, 縠 zdoby硑 umiej阾no禼i w m體ieniu, s硊chaniu i byciu s硊chanym oraz pokaza mo縧iwo禼i w砤snego cia砤 podczas 鎤icze z chust animacyjn. Punktualnie o 10.00 maluchy rozpocz瓿y swoj przygod z t阠z. Bez problemu poradzi硑 sobie z zagadk, b阣眂 wst阷em do zaj赕 oraz odpowiadaniem na pytania, a to wszystko za spraw opowiadania ?Historia t阠zy"z ksi笨ki ?M眃ro舵 serca?, (red. M. Por阞skiej i A. Sujka); poprawki : Sylwia Kustosz, dzi阫i kt髍ej dowiedzia硑 si sk眃 t阠za pojawia si na niebie. Bez wi阫szych problem體 poradzi硑 sobie z u硂縠niem na dywanie papierowej t阠zy. Z wielkim zaanga縪waniem liczy硑 i rozpoznawa硑 kolory wchodz眂e w sk砤d t阠zy. Z wielk rado禼i uczestniczy硑 w zabawie z chust animacyjn, kt髍a pozwoli砤 im na chwil przenie舵 si na t阠z. Mog硑 przez chwile sta si czarodziejami i zobaczy czy da si w sali wyczarowa t阠ze, a to dzi阫i do秝iadczeniu, kt髍e wykonali wsp髄nie z wychowawc. Na zako馽zenie wsp髄nie z rodzicami dzieci wykona硑 przestrzenn t阠ze przy u縴ciu pask體 z kolorowego papieru, kt髍 mog硑 zabra do domu. Na podsumowanie zaj赕 dzieci za zaanga縪wanie podczas wykonywanych zada otrzyma硑 kolorowe naklejki w kszta砪ie kwiatk體. Zaj阠ia otwarte wzbudzaj wiele pozytywnych emocji w秗骴 Rodzic體, poniewa mog oni uczestniczy w nich i pozna charakter pracy wychowawczo ? dydaktycznej oraz pozwalaj rodzicom na obserwacje post阷體 w砤snego dziecka w zakresie osi眊anych kompetencji fizycznych, umys硂wych, spo砮cznych itp. Zaj阠ia otwarte realizowane s w ramach planu wsp蟪pracy przedszkola z Rodzicami i umo縧iwiaj Rodzicom poznanie sposob體 pracy nauczycieli z dzie鎚i, relacji pomi阣zy nauczycielami, a dzie鎚i oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy.

Dzi阫ujemy Pani Dyrektor Ma砱orzacie Bara駍kiej, Pani Wicedyrektor Agnieszce Regulskiej oraz Rodzicom za przybycie.

grupa "Male駍twa"