Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

BEZPIECZNE DZIECKO - BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2016/2017

Przedszkolacy wraz z wychowawcami bior udzia w konkursie "Bezpieczne dziecko - bezpieczne przedszkole 2016/2017" w ramach ktrego realizuj nastepujce zadania.

Zadanie I

Przeprowadzenie przegldu technicznego obiektw przedszkolnych, w tym drg komunikacyjnych, placw zabaw, urzdze elektrycznych.

 

Dnia 30 sierpnia 2016r. zosta przeprowadzony przegld techniczny obiektw przedszkolnych, placu zabaw, urzdze elektrycznych. Na podstawie przeprowadzonej kontroli potwierdza si gotowo do rozpoczcia zaj dydaktyczno - wychowawczych. Uwagi, spostrzeenia i ustalenia zawarto w Protokole z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunkw korzystania z obiektw nalecych do Zespou Szkolno ? Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie. Protok z powyszych przegldw jest dostpny w placwce ZSP Nr 2 w Sarnowie.

W przedszkolu, w dokumentach Ksiki Obiektu Budowlanego znajduj si:

 • roczne i 5 letnie przegldy techniczne budynku
 • wykaz regularnych kontroli placu zabaw
 • wykazy przegldw instalacji: elektrycznej, kominiarskiej, piorunochronowej, gazowej, urzdze ppo.
 • wykaz przegldw sanitarnych
 • wykazy przeprowadzonych ewakuacji na wypadek zagroe

Wszyscy pracownicy maj przeprowadzone szkolenia z zakresu BHP i postpowania przeciwpoarowego. Kierunki ewakuacji s oznaczone waciwie, a cigi komunikacyjne i wyjcia ewakuacyjne - drone. Instrukcja postpowania na wypadek poaru oraz wykaz telefonw alarmowych s umieszczone w widocznym miejscu.

Wymagane przegldy zostay przeprowadzone i s aktualne o czym wiadczy wymagana dokumentacja przedszkolna.

 

Zadanie II

Przeprowadzenie przy udziale dzieci wicze pozorujcych zagroenie poarem, awari urzdze wodocigowych i elektrycznych.

Dnia 29 wrzenia 2016r. zosta przeprowadzony prbny alarm przeciwpoarowy. 55 dzieci z 3 grup wraz z 3 nauczycielkami i 8 pracownikami obsugi i administracji opucio budynek, kierujc si drogami ewakuacyjnymi do zbiorczego punktu ewakuacyjnego wyznaczonego na terenie ogrodu przedszkolnego. Podczas wicze ewakuacji dzieci wychodziy z budynku bardzo spokojnie, nie przepychajc si. Od momentu ogoszenia alarmu ewakuacja trwaa 2,20 minuty. Tam, po powtrnym przeliczeniu dzieci, nauczyciele zdali raport meldunkowy osobie odpowiedzialnej za wiczenia. Dyrektor placwki ocenia sprawno przeprowadzonej akcji i skierowaa kilka sw do zgromadzonych dzieci uwraliwiajc je na ewentualne niebezpieczestwo.

Prbny alarm poprzedziy zabawy i zajcia z zakresu bezpieczestwa podczas ktrych przedszkolaki przygotowyway si do prbnego alarmu w wypadku zagroenia. Uczona (w grupach 3-4 latkw) i wdraana (w grupach 5-6 latkw) bya umiejtno ewakuacji z pomieszcze przedszkolnych. Dzieci poznay sygna ogoszenia alarmu, drogi ewakuacyjne, ktrymi maj opuszcza sale, sposb wychodzenia - pojedynczo, jedno za drugim, oraz miejsce zbirki po ewakuacji. Dzieci wiedz, e nie naley chowa si i panikowa, ale trzeba sucha i pilnowa si osoby dorosej. Dziaania odbyway si w formie zabawowej i byy poprzedzone szeregiem wysuchanych opowiada i wierszy, historyjek obrazkowych np: " Pali si.?

 

Zadanie III

Przeprowadzenie gawd ? konwersatoriw na temat zagroe w kontaktach z przyrod w ukadzie pr roku (zabawa nad rzek, niebezpieczne roliny, groba zabdzenia, dzikie zwierzta, w tym jadowite, kpiele, lizgawki na lodzie etc. - w ukadach tematycznych i formach dostosowanych do grup wiekowych). Konkursy rysunkowe dla dzieci w konwencji ?dobrze? - ?le?.

5 padziernika z okazji Dnia Zwierzt odwiedzi Nasze przedszkole Pan Leniczy ? Aleksander Jewak. Zapozna on naszych przedszkolakw z prac leniczego, myliwego. Mwi o tym jak naley dba o zwierzta, zwaszcza zim. Dzieci poznay tryb ycia zwierzt yjcych w lesie, uczyy si je rozpoznawa. Dowiedziay si take, jak nie naley postpowa wobec zwierzt, kiedy je krzywdzimy, czasem nie zdajc sobie z tego sprawy ? na przykad sypic do karmnika okruszki chleba, zamiast ziarenek. Pan Aleksander Jewak opowiedzia nam rwnie o sadzeniu drzew, ochronie przed szkodnikami, celowych wycinkach, przypomnia jak naley zachowywa si w lesie.

Nasi milusiscy mieli take okazje zabysn wiedz rozwizujc piewajco zagadki przygotowane wczeniej przez Pana leniczego.

Po zakoczonym spotkaniu dzieci chtnie koloroway obrazki zwierzt, ktre zostawi dla nich nasz go.

Kolejnego dnia przedszkolaki wybray si na spacer do lasu, podczas ktrego podziwiay przyrod patrzc, suchajc i dotykajc. Obserwoway las, ktry kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic. Zapoznay si z rnorodnoci szaty rolinnej lasu: (drzewa iglaste, liciaste, krzewy, pncza, paprocie, mchy i runo lene). Suchay odgosw lasu, piewu ptakw, stukania dzicioa, kukania kukuki. Zbieray odzie, kolorowe licie, szyszki. Ta wyczerpujca wyprawa sprawia wszystkim wiele radoci.

Podczas zaj w grupach panie przedstawiy dzieciom zagroenia czyhajce na nich w rnych miejscach np.: nad rzek , w grach, w lesie, nad jeziorem, a wynikajce z panujcej pory roku. Dzieci dowiedziay si, e nie tylko kpiel latem w jeziorze, moe grozi utoniciem, ale rwnie niebezpieczna zabawa zim na zamarznitym jeziorze. Przedstawiy dzieciom zagroenia, ktre mog spotka podczas grskich wdrwek w lecie i zimie, ktre s szczeglnie niebezpieczne.

Zajcia te zostay poczone z konkursem rysunkowym na temat dobrego i zego zachowania w rnych sytuacjach.

Zadanie V

Zorganizowanie spotkania z policjantem, policjantem drogowym, stranikiem miejskim. Dotyczy zagadnie ? bezpieczestwa poruszania si po miecie i drodze, kontaktw z nieznajomymi, podstawowych zagadnie ruchu drogowego i przechodzenia przez jezdni, znajomoci znakw oznaczajcych niebezpieczne substancje i miejsca. Znajomo podstawowych numerw alarmowych.

altOd pocztku roku szkolnego dzieci w naszym przedszkolu poznaway podstawowe zasady bezpieczestwa zarwno na terenie przedszkola jak i poza nim. Chodzilimy na spacery, wycieczki uczc si jak prawidowo przechodzi przez jezdni i zachowywa w jej pobliu. Najwicej jednak o ruchu drogowym wie pan policjant. Dlatego te dnia 4 listopada na zaproszenie dzieci i nauczycieli przybyli do naszego przedszkola policjanci. Tego dnia dzieci z wszystkich grup wiekowych zgromadziy si w sali ?Tygryskw?, aby powita niecodziennych goci. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziay si jak wana, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca policjanta. Policjanci zapoznali przedszkolakw z podstawowymi zasadami obowizujcymi w ruchu drogowym. Dzieci bardzo dobrze radziy sobie z zadawanymi pytaniami na temat bezpiecznej zabawy w miejscach dozwolonych, wykazay si znajomoci numerw alarmowych i umiejtnoci wezwania pomocy oraz prawidowego zachowania si w razie zgubienia. Dodatkow atrakcj spotkania bya maskotka bdziskiej policji, smoczyca Klara, ktra niezomnie cieszy si ogromn popularnoci wrd milusiskich. Razem z ni dzieci uczyy si jak prawidowo przechodzi przez ulic. Kada grupa moga take zrobi sobie z maskotk pamitkowe zdjcie. Ostatni atrakcj spotkania bya prezentacja samochodu policyjnego i moliwo wejcia do rodka auta. Policjanci zademonstrowali sygnay ostrzegawcze oraz podstawowe wyposaenie samochodu. Bya to bardzo pouczajca lekcja o przestrzeganiu zasad bezpieczestwa, ktra na pewno pozostanie dzieciom na dugo w pamici!


alt


ZADANIE VII

Przeprowadzenie zaj w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktw z nieznajomymi. W starszej grupie mona wprowadzi elementy dramy. Przedstawione sytuacje maj na celu zachowanie daleko idcej ostronoci w kontaktach z nieznajomymi (a nawet znajomymi), ktrzy proponuj poczstunek, chc pozna nasz adres, odprowadzi, co ciekawego pokaza, wybranie odpowiednich postaw w danej sytuacji.

Uwiadamiajc dzieciom niebezpieczestwo jakie moe zaistnie w kontaktach z nieznajomym zaprezentowalimy przedszkolakom krtkie filmiki edukacyjne przedstawiajce nastpujce sytuacje:

 • Nie wsiadaj do samochodu z nieznajomym.
 • Nie przyjmuj prezentw od nieznajomych.
 • Nie dawaj klucza obcym.
 • Nie rozmawiaj przez Internet z nieznajomym.
 • Nie otwieraj drzwi nieznajomemu.

Podczas zaj zostay wykorzystane formy literackie, teatralne - scenki dramowe, zabawy tematyczne, naturalne sytuacje podczas spacerw i wycieczek oraz plansze edukacyjne. Dzieci bawiy si w teatrzyk odgrywajc rne scenki prezentujc zagroenia wynikajce z niewaciwego postpowania dorosych. Podczas zabawy uczyy si jak reagowa w sytuacji zagroenia, jak zachowa si gdy nieznajoma osoba czstuje nas cukierkami lub zaprasza na przejadk samochodem proponujc pokazanie czego ciekawego. wiczenia te nauczyy dzieci asertywnoci. Przedszkolaki potrafi powiedzie " nie" - oraz zadba o wasne bezpieczestwo.

Dzieci dowiedziay si rwnie, e w wikszoci przypadkw doroli zawsze pomagaj dzieciom jeli zachodzi taka potrzeba. Moe si jednak zdarzy, e przypadkowo spotkaj kogo, kto jest zy. Najprawdopodobniej bdzie wyglda jak inni ludzie, umiecha si do nich, rozmawia, a nawet proponowa sodycze, czy te naklejki.

Ponadto dnia 20 padziernika goci w naszym przedszkolu Teatr Art-Re z Krakowa, ktry przyjecha ze spektaklem dla dzieci pt: ,,Czerwony Kapturek". Nie bya to jednak klasyczna wersja "Czerwonego Kapturka", tak jak wszyscy znamy, lecz ywy, wesoy spektakl pozbawiony przemocy, ktry uczy posuszestwa wobec rodzicw i przestrzega przed zbytni ufnoci wobec nieznajomych. Dzieci miay moliwo nie tylko oglda spektakl, ale przede wszystkim w nim uczestniczy, co z pewnoci wpyno na lepsze przyswojenie wanych treci dotyczcych bezpieczestwa w kontaktach z nieznajomymi.

 

Zadanie X

Przeprowadzenie spotkania z lekarzem lub pielgniark albo wycieczka do gabinetu lekarskiego. Po prezentacji podstawowych urzdze i zabiegw, rozmowa o bezwzgldnym zakazie korzystania z lekarstw z apteczki domowej. Uwiadomienie dzieciom o miertelnym niebezpieczestwie zaywania wszelkich, zwaszcza nieznanych, medykamentw.

O higienie, zasadach dbania o zdrowie, zachowaniu podczas chorb i zasadach przyjmowania lekw nasi przedszkolacy dowiedzieli si w trakcie wizyty w szkolnym gabinecie pielgniarki. Szkolna pielgniarka - Pani Ania jest znana dzieciom, wic przedszkolaki nie czuy obaw przed wizyt w jej gabinecie.

Pielgniarka opowiedziaa dzieciom o wykonywanym przez siebie zawodzie i o zadaniach nalecych do pielgniarki ( nie tylko szkolnej) np.: dbanie o waciwy komfort pacjentw, ich higien i czysto, mierzenie, waenie dzieci w szkole, wstpne badanie wzroku, postawy ciaa i ewentualne kierowanie do specjalistw, karmienie i pomoc w innych czynnociach, ktrych pacjent nie jest w stanie sam wykona, przygotowywanie pacjentw do bada i zabiegw, wykonywanie podstawowych pomiarw, takich jak badanie temperatury, ttna i cinienia krwi, nadzorowanie prawidowego przebiegu leczenia oraz informowanie lekarza o wszelkich nieprawidowociach.

Podczas tego spotkania przedszkolaki dowiedziay si w jaki sposb opatrywa skaleczenia, w jaki sposb unieruchamia zamane koczyny, jak prawidowo si odywia, jak mierzy cinienie krwi. Zobaczyy, e ?motylek? - wenflon wcale nie jest taki grony, a pobieranie krwi z paluszka odbywa si szybko i wcale nie boli. Pielgniarka zaprezentowaa dzieciom rekwizyty potrzebne lekarzowi i pielgniarce w codziennej pracy ? stetoskop, cinieniomierz, termometr, strzykawki, bandae i wyjania do czego su. Dzieci wypowiaday si na temat : Co szkodzi zdrowiu?, a co sprzyja zdrowiu? Kto nas leczy, kiedy jestemy chorzy?

Dzieci miay moliwo ogldania rnych kolorowych tabletek, ktre wygldem przypominay cukierki. Dlatego pani pielgniarka, uwiadomia przedszkolakom konieczno przyjmowania lekw w czasie choroby, ale podawanych tylko przez rodzicw. Czysto jak wiadomo jest potrzebna by utrzyma higien i zdrowie swojego organizmu wic pani Ania przypomniaa dzieciom zasady dbania o zby, o wosy, skr, paznokcie i cae ciao. Spotkanie z pielgniark byo bardzo interesujc i pouczajce dla naszych wychowankw. Pielgniarka szkolna wykonaa rne pomiary dzieciom, np.: sprawdzia wzrok, zwaya i zmierzya chtne dzieci.

ZADANIE XI

Konwersatorium nt. ?Szanuj swoj koleank i swojego koleg. Szacunek i wzajemna yczliwo pozwalaj y w grupie i spoeczestwie? - w formule stosownej do grup wiekowych.

 

6 lutego 2017r. wrd przedszkolakw zostaa przeprowadzona pogadanka na temat: ?Szanuj swoj koleank i swojego koleg. Szacunek i wzajemna yczliwo pozwalaj y w grupie i spoeczestwie?. Zajcia te przeprowadzone byy w zwizku z realizacj programu ?Bezpieczne dziecko ? bezpieczne przedszkole?.

Na zajciach gwnym celem byo uwiadomienie dzieciom jak wany jest szacunek do drugiego czowieka, bo kady jest godny szacunku i zasuguje na mio. Uwiadomienie dzieciom tych wartoci ma suy rozwiniciu szacunku rwnie do siebie.

Nauczycielka prbowaa uwiadomi dzieciom potrzeb wzajemnej yczliwoci, szacunku do siebie i innych oraz uwraliwi na przeycia wasne i innych. W tym celu przedszkolaki oglday plansze przedstawiajce scenki dobrego i zego zachowania wobec osb, zwierzt i rolin. Nastpnie oceniy i poday wiele pozytywnych przykadw jak naley zachowywa si wobec koleanek, kolegw oraz zwierzt i rolin. Na zakoczenie zaj dzieci obejrzay prezentacje multimedialn dotyczc okazywania szacunku we wszystkich sferach ycia.

Przedszkolacy omwiy kulturalne zachowanie w stosunku do innych, obdarzanie wszystkich szacunkiem. Dzieci przypomniay sobie magiczne sowa ktre naley uywa na co dzie.

Podczas zaj omwilimy zasady wzajemnego szacunku do innych. Pani przypomniaa dzieciom o zasadach ktre powinny by zawsze przestrzegane:

 1. Suchamy, nie przerywamy gdy kto mwi.

 2. Szanujemy prac innych.

 3. Dbamy o otoczenie nie niszczymy cudzych rzeczy.

 4. Ubieramy si odpowiednio do okolicznoci.

 5. Szanujemy starszych, oraz koleanki i kolegw.

 6. Uywamy zwrotw grzecznociowych.

Dziki przeprowadzonym zajciom dzieci wiedz, e trzeba szanowa koleanki i kolegw oraz przyrod, a wiedz zdobyt podczas zaj wykorzystywa w codziennym yciu.